دوره QEEG/ تهران/از1397/08/30تا 1397/09/02

دوره QEEG

روز اول

 

Identifying 10-20 System Electrode Sites; Electrode placement & EEG Recording

شناسایی سیستم بین المللی 20-10 ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ؛ ثبت EEG

 

EEG Recording in different conditions, artifacts and their impact on EEG

ثبت EEG در حالات مختلف ؛ آرتیفکتها و تاثیر آنها بر نوار خام

 

EEG Hardware and Software; Terminology & Conventions

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار؛ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻨﯽ

 

EEG data editing and analysis; generate of initial report (EEG & QEEG)

ویرایش و تحلیل EEG ؛ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش اوﻟﯿﻪ از EEG و QEEG

 

روز دوم

 

Quantitative EEG (QEEG): Montages, absolute power, relative power, asymmetry, coherence, normal database & etc.

EEG ﮐﻤﯽ: ﻣﻮﻧﺘﺎژﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻮان ﻣﻄﻠﻖ، ﺗﻮان ﻧﺴﺒﯽ، ﻧﺎﻗﺮﯾﻨﮕﯽ، ﻫﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ، اﻧﻮاع دﯾﺘﺎﺑﺴﻬﺎي ﻧﺮﻣﺎل و ﻏﯿﺮه.

 

QEEG analysis; interpretation of generated reports

تحلیل QEEG؛ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ﮔﺰارشها

 

Hands on training- write down results and create sample report

ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ- ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﮔﺰارش

 

Understanding the EEG Signals and it’s Behavioral Correlates

ﺑﺮرﺳﯽ و درك راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎی EEG و رفتار

 

روز سوم

 

Drug-signatures- Effects of drugs on EEG/QEEG; Pharmaco-EEG

ﺗﺎﺛﯿﺮات داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی EEG  و QEEG، فارماکوای ای جی

 

QEEG finding in different disorders; understanding of EEG phenotypes

یافته های QEEG در اختلالات مختلف؛ آشنایی با ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﻬﺎي EEG

 

Intro to ERP; Doing research by means of QEEG: methodological considerations

ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ روش ERP ، ﻧﺠﺎم ﭘﺰوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از QEEG ، ﻣﻼﺣﻈﺎت روش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

 

دوره QEEG مرکز تخصصی توانمندسازی پارند دارای امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره می باشد.

در تصویر زیر می توانید نمونه ای از مدرکی که پس از گذراندن دوره ارائه خواهد شد ببینید. ارائه مدرک منوط به حضور فرد در کلیه مباحث آموزشی است و نباید سقف غیبت فرد از حد مجاز عبور کند.

 

تصویرنام و نام خانوادگی مدرسرزومه
دکتر مسعود نصرت آبادی

برای دریافت رزومه کلیک کنید

  نشانی: تهران، جردن(بلوار آفریقا)، نبش خیابان ناصری، پلاک 2، طبقه چهارم

چاپ

لطفا قبل از ثبت نام ابتدا قوانین و مقررات مرتبط با ثبت نام را مطالعه فرمایید ، برای مشاهده قوانین و مقررات اینجا کلیک کنید.

مرکز پارند

پارند به عنوان اولین مرکز تخصصی توانمندسازی انسان، فعالیت خود را از سال 1389 آغاز کرده است. زمینه اصلی فعالیت های این مرکز، نوروساینس و کاربردهای تخصصی و عام آن به ویژه با محوریت توانمندسازی انسان می باشد. پارند با تکیه بر متخصصان با تجربه و با تخصص های گوناگون روانشناسی، مهندسی پزشکی و نوروساینس، سعی دارد در تولید و بکارگیری دانش، خدمات و فناوریهای مبتنی بر نوروساینس پیشگام بوده و خدمات خود را با قیمت مناسب و کیفیت بهینه در اختیار گروه‍های سنی و علمی مختلف قرار دهد.

تماس باما

  • واحد آموزش: تهران، جردن(بلوار آفریقا)، نبش خیابان ناصری، پلاک 2، طبقه چهارم
  • تلفن: 88776400
  • واحد درمان و نوروسایکوتراپی:تهران، سهرودی شمالی ، خیابان خرمشهر ، پلاک 34 ، طبقه اول
  • تلفن: 88524024
  • ایمیل:info@paarand.org
  • Hotline: 647-507-1376
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…