دوره بیوفیدبک/ تهران/از1397/03/23تا 1397/03/24

دوره بیوفیدبک

1.آشنایی با نرم افزار BioTrace

2.بیوفیدبک دمای سطحی پوست و هدایت الکتریکی پوست

 Skin Counductance & temperature

3.آشنایی با الکترودها و سنسورها، ثبت سیگنال

4.مقدمه ای بر sEmg، آشنایی با سیگنال ، الکترودها و سنسورها ،محل های رایج  نصب الکترودها

آماده سازی پوست و نصب الکترود،  پردازش سیگنال ، شناخت آرتیفکت ها ،ثبت سیگنال ،ارتیفکت گیری

ضربان قلب و تنفس HRV& Respiration

5.مقدمه ای بر سیگنال ضربان قلب ،EKG  ، BVP ، RES 4، آشنایی با الکترودها و سنسورها ، آماده سازی پوست ، نصب الکترودها،سیگنال HRV ، پایه های فیزیولوژیک EKG ، پایه های فیزیولوژیک BVP

6.پردازش سیگنال ، تشخیص artifact  ها : BVP & EKG ، معیارهای اندازه گیری HRV:زمانی، فرکانسی ،آشنایی با انواع screen  ها

7. کارربرد بیوفیدبک در درمان اختلالات روانشناختی

8.پاسخگویی به سوالات و رفع ابهامات

 

برای دانلود فایل PDF سرفصلهای دوره بیوفیدبک کلیک کنید

 

 

سرفصلهای دوره عمومی نوروفیدبک

 

 

روز اول

 

Introduction to Biofeedback  (Definitions, Goals, History and Development, Assumptions and Rationale)

ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑـﺮ ﺑﯿﻮﻓﯿـﺪﺑﮏ (ﺗﻌﺮﯾـﻒ، اﻫـﺪاف، ﺗﺎرﯾﺨﭽـﻪ و ﺳـﯿﺮ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ، ﻣﻔﺮوﺿـﺎت و ﻣﻨﻄـﻖ زﯾﺮﺑﻨـﺎﯾﯽ ﻧﺤـﻮه ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑﯿﻮﻓﯿﺪﺑﮏ)

 

Biofeedback  Hardware and Software - Terminology & Conventions

ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻮﻓﯿﺪﺑﮏ- اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻏﯿﺮﻓﻨﯽ

 

Temperature and Skin Conductance modules: Sensor & Electrode Connection, good quality signal, Artifacts, live signal recording, Threshold settings, Feedback types

ﻣﺎژوﻟﻬﺎي دﻣﺎ و ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ: اﺗﺼﺎل ﺳﻨﺴﻮر و اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ، ﺛﺒﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ، آرﺗﯿﻔﮑﺘﻬﺎ و ﺣﺬف آﻧﻬﺎ، ﺛﺒـﺖ داده ﺗﻨﻈﯿﻢ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎ، اﻧﻮاع ﻓﯿﺪﺑﮏ

 

Temperature and Skin Conductance modules: Hands on training

ﻣﺎژوﻟﻬﺎي دﻣﺎ و ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ: ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ

 

EMG module: Sensor & Electrode Connection, good quality signal, Artifacts, live signal recording,  Threshold settings, Feedback types

ﻣﺎژول EMG : اﺗﺼﺎل ﺳﻨﺴﻮر و اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ، ﺛﺒﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ، آرﺗﯿﻔﮑﺘﻬﺎ و ﺣﺬف آﻧﻬﺎ، ﺛﺒﺖ داده، ﺗﻨﻈـﯿﻢ آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎ، اﻧﻮاع ﻓﯿﺪﺑﮏ

 

EMG module: Hands on training

ماژول EMG : تمرین عملی

 

روز دوم

 

HRV module: Sensor & Electrode Connection, good quality signal, Artifacts, live signal recording,  Threshold settings, Feedback types

ﻣﺎژول ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮي ﺿﺮﯾﺎن ﻗﻠﺐ: اﺗﺼﺎل ﺳﻨﺴﻮر و اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ، ﺛﺒﺖ ﺳـﯿﮕﻨﺎل ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿـﺖ، آرﺗﯿﻔﮑﺘﻬـﺎ و ﺣـﺬف آﻧﻬـﺎ، ﺛﺒـﺖ داده، ﺗﻨﻈﯿﻢ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎ، اﻧﻮاع ﻓﯿﺪﺑﮏ

 

Measure types of HRV: Frequency (Spectral Analysis) & Time domains

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮي ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ : ﺣﯿﻄﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ (ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﯿﻔﯽ) و ﺣﯿﻄﻪ زﻣﺎن

 

HRV module: Hands on training

ﻣﺎژول ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮي ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ: ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ

 

Applications of biofeedback in different mental and physical disorders.

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﯿﻮﻓﯿﺪﺑﮏ در اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ، رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ.

 

 

به کلیه شرکت کنندگان در این دوره آموزشی، مدرک مرکز تخصصی پارند و همچنین مدرک مشترک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مرکز پارند ارائه خواهد شد.

در تصویر زیر می توانید نمونه ای از مدرکی که پس از گذراندن دوره ارائه خواهد شد ببینید. ارائه مدرک منوط به حضور فرد در کلیه مباحث آموزشی است و نباید سقف غیبت فرد از حد مجاز عبور کند.

 

 

تصویرنام و نام خانوادگی مدرسرزومه
دکتر مسعود نصرت آبادی

برای دریافت رزومه کلیک کنید

  نشانی: تهران، جردن(بلوار آفریقا)، نبش خیابان ناصری، پلاک 2، طبقه چهارم

 

چاپ

مرکز پارند

پارند به عنوان اولین مرکز تخصصی توانمندسازی انسان، فعالیت خود را از سال 1389 آغاز کرده است. زمینه اصلی فعالیت های این مرکز، نوروساینس و کاربردهای تخصصی و عام آن به ویژه با محوریت توانمندسازی انسان می باشد. پارند با تکیه بر متخصصان با تجربه و با تخصص های گوناگون روانشناسی، مهندسی پزشکی و نوروساینس، سعی دارد در تولید و بکارگیری دانش، خدمات و فناوریهای مبتنی بر نوروساینس پیشگام بوده و خدمات خود را با قیمت مناسب و کیفیت بهینه در اختیار گروه‍های سنی و علمی مختلف قرار دهد.

تماس باما

  • واحد آموزش: تهران، جردن(بلوار آفریقا)، نبش خیابان ناصری، پلاک 2، طبقه چهارم
  • تلفن: 88776400
  • واحد درمان و نوروسایکوتراپی:تهران، سهرودی شمالی ، خیابان خرمشهر ، پلاک 34 ، طبقه اول
  • تلفن: 88524024
  • ایمیل:info@paarand.org
  • Hotline: 647-507-1376
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…