نقشه مغزی EEG

کارگاه آموزش QEEG

1. EEG چیست؟

EEG ثبت ديجيتالي يا كاغذي سيگنالهاي امواج مغزي است. مغز انسان يك ارگانيسم الكتروشيميايي است. فعاليت الكتريكي نورونهاي مغزي به سطح جمجمه مي‌رسند. اين فعاليت الكتريكي بسيار ضيف و در حد ميكروولت است. دستگاه EEGاز طريق الكترودهاي متصل به جمجمه، اين فعاليت را ثبت و در قالب امواج مغزي نشان مي‌دهد. بنابراين، اندازه‌هاي الكتروانسفالوگرافي (EEG) بازتابي از ارتباط بين جريان‌هاي الكتريكي درون جمجمه‌اي و ولتاژ‌هاي ناشي از آن بر روي سر است كه اين ولتاژها منعكس‌كننده جنبه‌هاي خاص پردازش و كاركرد الكتريكي مغز- مانند اينكه مناطق مختلف مغز چه فعاليت الكتريكي دارند و يا در مقابل محرك‌ها و در خلال تكاليف شناختي، چگونه پاسخدهي مي‌كنند- هستند. شكل 2-2 نماي كلّي يك EEG ساده را نشان مي‌دهد. سيگنالهاي دريافتي از جمجمه از طريق آمپلي‌فاير تقويت شده و به شكل امواج مغزي يا داده نمايش داده مي‌شوند.

 

 

براي چسباندن الكترودها بر روي سر از نظام بين‌المللي 20-10 استفاده مي‌شود. شكل 2-3 به صورت خلاصه شيوه اندازه‌گيريهاي مرتبط با اين نظام و نقاط مختلف را نشان مي‌دهد. در اين نظام اعداد فرد مرتبط با نيمكره چپ و اعداد زوج مرتبط با نيمكره راست است.

 

فركانس موج مغزي بر حسب هرتز يا ميكروولت قابل تعريف است. هرتز بيان‌كننده ريتم موج است و يك هرتز(Hz) برابر با يك دور در ثانيه است. فركانسهاي كند، كمتر از Hz10 و فركانس‌هاي سريع بيشتر از Hz13 دارند. ميكرولت، افراشتگي يا بلندي موج (امپليتيود) را بررسي مي‌كند. ميكروولت‌ها بسيار متغير هستند و از 0 تا 100 ميكروولت تغيير مي‌كنند. معمولاً (ونه هميشه)، امواج كند، آمپلتيود بيشتري نسبت به اواج سريع دارند. زماني كه امواج كند در مغز غالب هستند، فعاليت مغزي كند و يا مغز آماده انجام عمل است. برعكس، در زمان غلبه امواج سريع، مغز در حال انجام تكاليف مختلف است. شكل 2-4، رابطه بين هرتز و آمپليتيود را نشان مي‌دهد.

2. الكتروانسفالوگرافی كمی (QEEG) چیست؟

QEEG برخلاف EEG، به منظور بررسي كاركرد مغز (نه ساختار مغز) ابداع شده است، بنابراين از آن مي‌توان در شناسايي و تشخيص اختلالات كژكنشي كاركرد مغز نظير AD/HD، اضطراب، افسردگي، آلزايمر و ... استفاده كرد. در اين روش امواج مغزي حاصل از فعاليت قشر مخ بيمار (با استفاده از الكترودهاي متصل به جمجمه) وارد كامپيوتر شده و با انجام يك سري عمليات رياضي، اين امواج به عدد و اعداد به نمودار يا تصوير تبديل مي‌شوند. شكل 2-6 QEEG را در كنار ساير روشهاي تصويربرداري مغزي نشان مي‌دهد. امروزه مي‌توان با مقايسه QEEG فرد بيمار با QEEG پايگاه‌داده‌هاي موجود (تحليل‌هاي QEEG افراد بهنجار)،  نابهنجاريهاي كاركرد مغز را شناسايي كرد و با تطبيق آن با الگوهاي موجود، نوع اختلال را مشخص نمود.

همانگونه كه گفته شد، QEEG فرد با افراد بهنجار مقايسه مي‌شود. مفروضه زيربنايي چنين مقايسه‌اي اين است كه بيماريهاي مختلف روانپزشكي، باعث ايجاد نابهنجاري‌هاي معناداري در مغز شده و تغييراتي را در QEEG به وجود مي‌آورد (چابت و همکارانش، 1999 و 2001). ذكر اين نكته ضروري است كه بايد در هنگام مقايسه، پارازيت‌ها (كه اصطلاحاً آرتيفكت ناميده مي‌شوند) كاملاً حذف گردند. از آنجائي‌كه تركيب طيفي فعاليت الكتريكي مغز با افزايش سن تغيير مي‌يابد، بنابراين در هنگام مقايسه با جمعيت بهنجار، سن فرد و جمعيت بهنجار بايد يكسان باشد.

 

 

هر یک از امواج در شرایط مشخص مکان و شدت خاصی دارند که حالت نرمال را نشان می‌دهد. رنگ سبز نشان‌دهنده حالت طبیعی است. اگر شدت موج اندازه گرفته‌شده توسط دستگاه از حالت طبیعی بیشتر باشد (که نشانه مشکل در عملکرد مغز است)، دستگاه آن را با رنگ‌های زرد، نارنجی و قرمز نشان می‌دهد. اگر شدت موج تولید شده کمتر از حالت طبیعی باشد (که باز هم حاکی از اشکالی در کار مغز است)، دستگاه آن را با رنگ‌های آبی و بنفش نشان می‌دهد. نحوه نشان دادن این رنگ‌ها هم به شکل سرهای رنگی است. به این معنی که هر موج در هر جای سر که تولید شده با رنگ خاص خودش نشان داده می‌شود. گفتیم که در هر لحظه همه امواج در همه قسمت‌ها تولید می‌شوند، بنابراین دستگاه برای باندهای مختلف سرهای جدا ترسیم می‌کند. به این سرهای رنگی نقشه مغزی گفته می‌شود. رنگ هر موج از مقایسه مقدار اندازه گرفته شده در مغز مراجع با حالت طبیعی به دست می‌آید. از آن‌جا که هر یک از اختلالات و مشکلات گوناگون مانند AD/HD و LD در اثر وجود اشکال در عملکرد مغز و در نتیجه کم و زیاد شدن امواج مغزی به‌وجود می‌آیند، لذا نقشه مغزی فرد سالم با نقشه مغزی فردی که AD/HD دارد متفاوت است. به این ترتیب، متخصص با بررسی نقشه مغزیافراد مختلف، پی به مشکل یا توانمندی‌های آنها می‌برد

3. سرفصل های کارگاه الکتروانسفال.گرافی کمی QEEG که در مرکز پارند برگزار میشد شامل چه برنامه ای است؟

 

روز اول

شناسایی سیستم بین المللی 20-10 ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ؛ ثبت EEG ثبت EEG در حالات مختلف ؛ آرتیفکتها و تاثیر آنها بر نوار خام آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار؛ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻨﯽ ویرایش و تحلیل EEG ؛ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش اوﻟﯿﻪ از EEG و QEEG
 

روز دوم

EEG ﮐﻤﯽ: ﻣﻮﻧﺘﺎژﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻮان ﻣﻄﻠﻖ، ﺗﻮان ﻧﺴﺒﯽ، ﻧﺎﻗﺮﯾﻨﮕﯽ، ﻫﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ، اﻧﻮاع دﯾﺘﺎﺑﺴﻬﺎي ﻧﺮﻣﺎل و ﻏﯿﺮه. تحلیل QEEG؛ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ﮔﺰارشها ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ- ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﯽ و درك راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎی EEG و رفتار  

روز سوم

ﺗﺎﺛﯿﺮات داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی EEG  و QEEG، فارماکوای ای جی یافته های QEEG در اختلالات مختلف؛ آشنایی با ﻓﻨﻮﺗﯿﭙﻬﺎي EEG ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ روش ERP ، ﻧﺠﺎم ﭘﺰوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از QEEG ، ﻣﻼﺣﻈﺎت روش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
 

3. چرا پارند؟

هفت دليل براي انتخاب پارند به عنوان مركز ارائه دهنده خدمات تكنولوژيك

1.برگزاری دوره های آموزشی: برگزاری دوره های آموزشی و ارائه مدرک از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به همراه امتیاز باز آموزی

2.مرجع آموزش متخصصان: اكثر كساني كه در ايران از نوروفيدبك استفاده مي‌كنند توسط متخصصان مركز پارند آموزش داده شده‌اند.

3.پشتوانه تجربي بالا: برخي از درمانگران مرکز پارند از اولين كساني هستند كه نوروفيدبك را در ايران به عنوان يك روش درماني بكار برده‌اند.

4.استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي جهان: مركز پارند از طريق همكاريهاي بين المللي خود توانسته است آخرين روشهاي اثبات شده علمي را گرد هم آورد. استفاده همزمان از نوروفيدبك و بيوفيدبك و تلفيق درمان با آموزشهاي خاص مغز بخشي از اين دستاوردهاست.

5.ارزيابي جامع و دقيق: استفاده از مصاحبه تشخيصي دقيق، مشاهده رفتاري، آزمونهاي روانشناختي كامپيوتري و منحصر به فرد، بررسي مغز از طريق QEEG و ERP يكي ديگر از وجوه تمايز مركز پارند از ساير مراكز ديگر است.

6.بهبود چند جانبه:متخصصان مركز پارند معتقدند كه درمان موثر و يا ارتقا توانمنديهاي فردي نيازمند استفاده از روشهاي مختلف به صورت همزمان است و براي موفقيت در اين راه بايد روشهاي مختلف (نوروفيدبك، بيوفيدبك، آموزش مغز، بازي درماني، پارياد و ...) را با هم تركيب نمود.

7.منصفانه بودن هزينه ها: با توجه به حرفه‌اي بودن تيم درمان و روشهاي درماني-ارتقايي منحصر به فرد، هزينه‌هاي خدمات ارائه شده توسط مركز پارند بسيار منصفانه است.
 

6.  شرکت کنندگان در کارگاه الكتروانسفالوگرافی كمی QEEG چه کسانی هستند؟

در لینک زیر میتوانی اسامی افرادی که در دوره ها مختلف کارگاه الكتروانسفالوگرافی كمی QEEG شرکت کرده اند را مشاهده کنید.

شرکت کنندگان

 

مرکز پارند

پارند به عنوان اولین مرکز تخصصی توانمندسازی انسان، فعالیت خود را از سال 1389 آغاز کرده است. زمینه اصلی فعالیت های این مرکز، نوروساینس و کاربردهای تخصصی و عام آن به ویژه با محوریت توانمندسازی انسان می باشد. پارند با تکیه بر متخصصان با تجربه و با تخصص های گوناگون روانشناسی، مهندسی پزشکی و نوروساینس، سعی دارد در تولید و بکارگیری دانش، خدمات و فناوریهای مبتنی بر نوروساینس پیشگام بوده و خدمات خود را با قیمت مناسب و کیفیت بهینه در اختیار گروه‍های سنی و علمی مختلف قرار دهد.

تماس باما

  • واحد آموزش: تهران، جردن(بلوار آفریقا)، نبش خیابان ناصری، پلاک 2، طبقه چهارم
  • تلفن: 88776400
  • واحد درمان و نوروسایکوتراپی:تهران، سهرودی شمالی ، خیابان خرمشهر ، پلاک 34 ، طبقه اول
  • تلفن: 88524024
  • ایمیل:info@paarand.org
  • Hotline: 647-507-1376
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…